For at blive partner med Danske Spil koncernen skal du acceptere nedenstående vilkår. Danske Spil koncernen forbeholder sig ret til at afvise at indgå Partneraftale med personer, der efter Danske Spil koncernens skøn ikke egner sig til at være formidler af koncernens spil. Danske Spil koncernen vil på begæring oplyse om årsagen til afvisningen.   

 

Vilkår for partneraftale:                       

 

 

1. Baggrund 

Danske Spil koncernen, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, (herefter benævnt DS) består af moderselskabet Danske Spil A/S og de to datterselskaber Danske Lotteri Spil A/S (herefter benævnt DLO) og Danske Licens Spil A/S (herefter benævnt DLI). DS’ spil udbydes af henholdsvis DLO og DLI, idet DLO har tilladelse til udbud af lotterispil i henhold til § 6 i lov om spil, mens DLI har tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino i henhold til § 11 og § 18 i lov om spil.  DS ønsker med nærværende aftale at sikre, at adgangen til DS’ spil bliver tilgængelig fra andre danske hjemmesider end www.danskespil.dk 

 

 

2. Definitioner  

Internetside:Den side, hvor linket til danskespil.dk er placeret. 

Pop-up: Grafisk brugergrænseflade, ofte et lille vindue, der åbner i forgrunden af Internetsiden.  

Banner:Grafisk billede på en internetside, der linker til en ny side.  

Trafik: Købte spil og tilmeldinger, der hidrører direkte fra Spilbutikken på Internetsiden. 

Søgemaskine: Online database med sorteret liste med links til diverse hjemmesider. 

Internetportal:  Hjemmeside, der samler links vedrørende et bestemt emne. 

Link: Klikbart ord, sætning, ikon e.l. i en hypertekst eller hypermedie dokument, der forbinder (linker) til en ny side eller ny hjemmeside.

Skærmbillede:En kopi af internetsidens indhold, der enten er gemt som en grafikfil eller kopieret ind i et word-dokument eller en grafik-editor. 

 

 

3. Internetsiden 

3.1

Link til Danskespil.dk skal ligge på partnerens hjemmeside (herefter benævnt Internetsiden). Danskespil.dk åbnes, når der klikkes på et link, fx et banner.   

3.2

Partneren skal straks orientere DS, såfremt partneren ændrer Internetsidens navn eller gennemfører andre væsentlige ændringer.

3.3

Partneren skal herudover straks orientere DS, såfremt partneren væsentligt ændrer Internetsidens udseende eller indhold. 

3.4

DS har fuld rådighed over Danskespil.dk i enhver henseende. Salget af spillene foregår alene fra DS’ egne servere, og partneren er således på ingen måde forbundet med selve salget af spillene.  

3.5

Partneren må på ingen måde give indtryk af, at partneren er forbundet med selve salget af spillene. Det skal således til enhver tid tydeligt fremgå, at det alene er DS, der sælger spillene. 

3.6

Partneren skal til DS oplyse en e-mail adresse samt kontonummer, hvortil DS kan sende relevante informationer i forbindelse med nærværende aftale. Det er partnerens pligt at sørge for, at e-mail adressen samt kontonummeret til enhver tid er korrekt samt at holde sig opdateret om de informationer, som DS sender til den af partneren oplyste e-mail adresse.    

 

 

4. Markedsføring m.v. 

4.1

Internetsiden må ikke i kommunikationsform eller på anden måde direkte henvende sig til personer under 18 år.  

4.2

Partnerens markedsføring af Internetsiden samt Danskespil.dk skal til enhver tid være i overensstemmelse med dansk lovgivning samt DS’ licenser og tilladelser.  

4.3

Partneren skal, medmindre andet er aftalt, underrette DS om, hvilke hjemmesider DS vil blive markedsført på. 

4.4

Partneren må ikke købe annoncer, der relaterer sig til DS og DS’ spil på Søgemaskiner. Partneren må ligeledes ikke benytte bonus eller belønningssites i markedsføringen af DS.

4.5

Partneren er forpligtet til i enhver henseende at handle loyalt over for DS og på en måde, der ikke skader DS, DS’ varemærker eller andre rettigheder samt DS’ omdømme og troværdighed.  

4.6

DS kan til enhver tid kræve, at partneren ophører eller ændrer markedsføringen af Internetsiden eller Danskespil.dk, såfremt markedsføringen efter DS’ vurdering ikke er i overensstemmelse med det i punkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 nævnte. 4.5Partneren er imidlertid ikke forpligtet til at ændre markedsføringen i medfør af punkt 4.6, såfremt dette viser sig at være umuligt eller på anden vis er urimeligt byrdefuldt for partneren. Partneren er dog i sådanne tilfælde under alle omstændigheder forpligtet til at ophøre med markedsføringen, såfremt DS måtte kræve dette. 

4.7

Ophæves samarbejdet som følge af de under punkt 4 anførte årsager, vil partneren ikke fremover modtage afregning for tidligere rekrutterede spillere lige som Partneren fratages retten til i fremtiden at markedsføre  Danske Spil. 

 

 

5. Elektronisk udstyr 

5.1

Partneren er ansvarlig for driften af Internetsiden. Partneren skal endvidere sørge for at træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger til at sikre, at Internetsiden til enhver tid fremstår vedligeholdt og præsentabel.  

5.2

Partneren forestår vedligeholdelsen af Internetsiden, herunder bl.a. implementering af nye versioner og opgraderinger. Udførelsen af vedligeholdelsen skal dog føre til mindst mulig gene for DS, der under alle omstændigheder skal varsles i god tid inden, såfremt vedligeholdelsen skønnes at ville påvirke funktionaliteten af Internetsiden . 

 

 

6. Provision 

6.1

Partneren er berettiget til provision i henhold til DS’ til enhver tid gældende retningslinjer for provision.  

6.2

DS sørger for registrering af Trafikken. 

6.3

DS afrapporterer månedligt Trafikken over for partneren.  

6.4

På baggrund af afrapporteringen vil der inden den 15. i hver måned ske afregning over for partneren.  

 

 

7. Andre spil 

7.1

Partneren må ikke på Internetsiden udbyde, formidle, reklamere eller give plads for spil, der ikke er lovlige efter den til enhver tid gældende danske lovgivning.    

7.2

Partneren kan formidle og sælge andre end DS’ spil, såfremt de udbydes i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

7.3

Partneren må ikke selv eller give andre, herunder personer, firmaer m.v., tilladelse til at linke til Internetsiden, herunder DS’ Spilbutik, fra sider på internettet, der har et indhold, som er pornografisk, underlødigt, politisk, ulovligt, racistisk, diskriminerende eller på anden måde – efter DS’ vurdering – kan være skadeligt for DS’ ry og omdømme. 

 

 

8. Tredjemandsrettigheder 

8.1

Partneren indestår for, at partnerens ydel­ser i henhold til nærværende aftale ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Rejses der sag mod DS med på­stand om retskrænkelse, giver DS partneren skriftlig med­delelse her­om, og DS kan endvidere forpligte partneren til at overtage sagens førelse. Partneren skal dog under alle omstændigheder afholde samtlige DS’ omkostninger herved. 

8.2

Partneren forpligter sig til at holde DS skadesløs for ethvert krav, der rejses af tredjemand mod DS for partnerens tilsidesættelse af tredjemands rettig­heder, herunder bl.a. erstatningsbeløb, godtgørelse og sagsomkostninger. Partneren skal tillige erstatte DS eventuelle rimelige advokatomkostninger, som DS med rimelighed har afholdt med henblik på varetagelse af sine interesser.  

 

 

9. Overdragelse 

9.1

DS har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand.  

9.2

Partneren kan kun med DS’ skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 

 

 

10. Tavshedspligt og fortrolighed 

10.1

Partneren, dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende DS og DS’ samarbejds­partnere (herunder leverandører, rådgivere og konsulenter) samt forretningsmæssige, tekniske og markedsmæssige forhold, som partneren får kendskab til i forbindelse med det i denne aftale omhandlede samarbejde. Partneren forpligter sig til jævnligt at indskærpe denne pligt over for de omfattede personer samt i videst muligt omfang til at indsnævre den kreds af medarbejdere, der kan komme i besiddelse af fortrolig viden. 

10.2

DS, dennes personale, konsulenter og andre, der bistår DS, pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om partnerens forhold. 

10.3

Tavshedspligten er tillige gældende efter aftalens ophør, uanset årsagen til ophøret.   

 

 

11. Immaterielle rettigheder 

11.1

Partneren forpligter sig til ikke at bruge DS’ varemærker, kendetegn m.v. uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra DS.  

 

 

12. Garantier 

12.1 Partneren garanterer i hele nærværende aftales løbetid, at partneren opfylder den til enhver tid gældende danske lovgivning samt relevante myndig­hedsforskrifter. 

 

 

13. Ansvar 

13.1

En part er ikke ansvarlig for den anden parts omsætningstab og andet indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, hvis partneren lider et tab som følge af DS’ ændringer i henhold til punkt 17, eller såfremt DS lukker for modtagelsen af spil eller enkeltstående væddemål eller at afrapporteringen er ukorrekt eller på anden måde mangelfuld. 

13.2

Partneren kan ikke gøre krav gældende over for DS vedrørende tab, som måtte forårsages af afbrydelse af forbindelsen til/fra DS’ centrale IT-system eller andre årsager, der forhindrer gennemførelsen af spil. 

 

 

14. Force Majeure 

14.1

Ingen af parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse af denne aftales bestemmelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure eller force majeure-lignende forhold, det vil sige forhold, som falder uden for den pågældende parts kontrol, herunder forhold som krig, borgerkrigslignende tilstande, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout eller andre lignende omstændigheder, som en part ikke er herre over. 

 

 

15. Misligholdelse 

15.1

DS er berettiget til uden varsel at lukke for adgangen til Danskespil.dk fra Internetsiden og/eller ophæve nærværende aftale i tilfælde af partnerens væsentlige misligholdelse af nærværende aftale.   

15.2

Det anses bl.a. for en væsentlig misligholdelse, såfremt:  
  • Partneren afvikles, træder i betalingsstandsning, kommer under konkursbehandling, åbner forhandling om akkord eller forhandling om gældssanering.
  • Partnerens renommé og omdømme belastes på en sådan måde, at DS finder det ufor­eneligt med et fortsat salg af DS’ spil via Spilbutikken på Internetsiden.   
  • Partneren tilsidesætter eller overtræder følgende bestemmelser i nærværende aftale: punkt 3.5, , punkt 4, punkt 7, punkt 8, punkt 9.2, punkt 10.1, punkt 11 og punkt 12.
  • Partneren gentagne gange overtræder eller tilsidesætter aftalens øvrige bestemmelser eller bilag.
  • Partneren undlader at opfylde en skriftlig henstilling fra DS, inden en af DS nærmere fastsat frist.

 

 

16. Opsigelse 

16.1

Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned.  

16.2

I tilfælde hvor der foreligger misligholdelse, kan aftalen dog opsiges med øjeblikkelig virkning. 

16.3

Såfremt DS i medfør af punkt 17.1 foretager ændringer, er partneren berettiget til at opsige nærværende aftale med 30 dages skriftligt varsel. 

 

 

17. Ændringer 

17.1

DS kan til enhver tid med et skriftligt varsel på 30 dage foretage ændringer til nærværende vilkår samt udstede nye retningslinjer.  

17.2

DS kan til enhver tid uden varsel ophøre med at udbyde et eller flere spil. DS kan endvidere til enhver tid uden varsel udvide antallet af udbudte spil samt ændre tilbagebetalingsprocenten i de af DS udbudte spil m.v. 

 

 

18. Lovvalg og værneting 

18.1

Aftalen er underlagt dansk ret, og dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold.  

18.2

Værneting for alle tvister, der måtte udspringe af denne aftale, er retten i Glostrup.  

 

<  > Partneren accepterer ovennævnte vilkår.

 

If you require terms and conditions in English Please contact partner@danskespil.dk, Pho. +45 36371444